Sosyal Medya

Makale

İslam karşıtları tek millettir

Öyle görünüyor ki, İslâm âleminin bozulmaya, çözülmeye başlama sebeplerinden biri de, küfrün tek millet halinde telâkki edilmesi yolundaki hükmün kafalarda kesinliğini kaybetmiş olmasıyla bağlantılıdır. Müslümanlar özellikle geçen yüzyılın ortalarından itibaren, İslâm-dışı dünyaya, Müslümanca değil, “hümanistçe” bir yoldan bakmaya/baktırılmaya başlandı. İslâm-dışı dünya, İslâm'ın emrettiği müsamaha ruhu çerçevesinde değil, fakat hümanistlerin telkin ettiği bir müsamaha ruhuyla görülmeye başlandı. Örneğin kâfirin cehennemde yanmasına gönlünün razı olmadığını söyleyebilen biri farkına varmadan Allah'ın razı olduğundan razı olmamak gibi bir neticeyle karşılaşır.

Küfrün bir millet olarak görülmesindeki önemli sonuç, Müslümanların, ayrı ayrı görülebilecek batıl fikirler çerçevesinde kafa yormasını önlemesidir. Dolayısıyla onlarla ünsiyet peyda etme imkânı ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu mesafeli duruş, Müslümanları, küfrün ahlâk dairesine girmekten de korur.

Küfrün bir millet olduğunu söylerken, kâfirlerin arasında ortak bir vasfın bulunduğu kabul edilmektedir. Ortak vasıf onların Müslüman olmamaları yönündedir. Fakat onların İslâm'a yaklaşmalarını önleyen sebep kendi putlarıdır. Kuşkusuz, put her zaman ilkel biçimiyle somut olarak görülmeyebilir. Kimi zaman, özellikle çağımızda soyut putlar revaçtadır. Grek, Roma ve Hıristiyanlığın muhassalası olan bugünkü Batı kültürünün ortaya çıkardığı insan, genel anlamıyla konformizme tapınır...

İslâm'ın dışında bulunuşları, onları, ister istemez vahyin yerine aklı ikame etmeye götürmektedir. Böylece küfür dairesi içinde bulunan insanların tapındığı şeyin, son tahlilde aklın hükümranlığı olduğunu söylemiş oluyoruz. Puta tapıcılık bazı ilkel kabilelerde akıl almaz biçimlere bürünmüş olarak görünse bile, durum değişmiyor. Putların biçimi ve niteliği somuttan soyuta değişik yollardan tezahür edebilir ama onların put olma mahiyeti değişmez. Yani akla tapıcılık, illâ rasyonalizm, pozitivizm gibi mantıkî hale getirilmiş, kitabına uydurulmuş olmayabilir. İlkel biçimdeki putperestlikte, mesela ilkin bir put yapıp sonra yaptığına tapma biçiminde görünenlerde bile, kendi yaptığına iman edip tapınma bakımından gizlenmiş bir akılcılık olduğuna dikkat çekmek isterim.

Küfür, böylece, değişik biçimlerde ortaya çıksa bile, neticede bir millet olma vasfını hep muhafaza ediyor. İster şöyle, ister böyle...

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-57160306-1');