Sosyal Medya

Makale

Düşünce Adamı

Evet, düşünce adamı bir zümrenin, hizbin, emir kulu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz. Bir gruba, ta-belaya bağlı değildir. Hakikatin bayraktarıdır. Tevhidin ve adaletin savunucusu ve yılmaz savaşçısıdır. Kucağında yaşadığı topluma karşı sorumlulukları vardır. Belli savaşları kabul etmesi, belli tehlikeleri göze alması lazım. İde-olojik saplantılar içinde değildir. Tükenmişlik krizi yaşamaz. Tartışır, sorgular, en güzel söze uyar. İslam’ı, bütün boyutlarıyla tarihe, hayata, topluma, siyasete kazandırmanın mücadelesini verir. Bu yönüyle bu topraklarda ma-lesef kısırlık var. Böyle bir derinlikli düşünce adamlarımız yok sayılır. Yani günümüz dünyasında İslami bütünü ve bütünlüğü dünya ölçeğinde temsil ifade liyakatine sahip düşünürlerimiz, bilginlerimiz, entelektüel donanıma sahip aydınlarımız olmadığı için, sadece parçaları temsil eden, kendilerini parçalarla sınırlandıran ufuksuz, içerik-siz, birikimsiz demogoglarımız, hizip şeflerimiz, aşiret liderleri, her hizbin, takımın bağnaz partizanları var. İslami bütünü en güzel şekilde temsil liyakatine sahip düşünce adamlarımız, bilginlerimiz olmadığı için İslam dünyası toplumları çarpıtılmış algılarla, manipüle edilebilen algılarla kuşatılabiliyor… Bu yüzden bağımsız bir gelecek tasavvurumuz maalesef yok…

Düşünce adamı, çağının şahidi ve tanığıdır. Yaşadığı asrın şuurudur. Onun vazifesi bütün hakikatleri yokla-mak, bütün yalanların maskesini düşürmek, kalabalığa doğruyu göstermek. O bazen yangın kulesindeki nöbetçi-dir. Bazen engine açılan geminin kaptanı, kılavuzudur.

Bu ülke düşünce insanı yönünden dertlidir, derbederdir. Bu ülkedeki ekilen düşünce tohumları henüz ağaç-laşmadı. Mağaranın içi mağaranın dışı, insanlık aynı sefil putlara tapan bir şaşkınlar kafilesi. Hakikatte mağaranın içi de bir dışı da, yüzyıllardır gölgeler aleminde yaşıyoruz…

Düşünce adamı bağımsız, hürdür.. Allah’ın hatırını kırmaz. O’nun dışında, hakikati söyleme pahasına, en yakı-nın dahi hatırını kırabilirler… Hakikatlerin hurafelerle sarmaş dolaş olduğu bir ülkede, efsanelerin halesine te-nezzül etmeyen büyük ruha sahiptir.

Düşünce adamı, emperyalizmin lanet zincirini, hakikat, aşk ve adaletle kırandır…

Düşünce adamı, tehlikeyi görünce sıvışan, kuşatılınca teslim olan sahte kahraman değildir.

Düşünce adamı, politik ayinlerde, politik vaftizlerde yer almayandır.

Bugünün düşünce adamı diye geçiren aydın taslakları Batı’dan pozitivizmin döküntüsünü almış, ruhunu öl-dürmüş, maveraya sırtını çevirmiş, ebedi mutluluk ve hakikate yabancı kalmıştır. Sağlıklı ve derin düşünceye sa-hip değil. Acıları ve ızdırapları yok, heyecanları yok. Bu aydın taslakları yamyam medeniyetine aşık. Afrika’yı, Or-tadoğu’yu, Asya’yı yiyerek, sömürerek kendini ayakta tutan bir medeniyet…

Evet, düşünce adamı onurludur, izzet sahibidir. Her ortamda hakikati haykırır, haysiyet ve şeref sahibidir. Her kutsal değere dost, her sahteye, ikiyüzlülüğe, kahpeliğe, keleşliğe, her şeyin kalpazanlığını yapanlara düş-mandır…

Düşünce adamı pırlanta bir ahlaka, elmas bir imana sahiptir… Hakikate kapısını kapatmayan, taklit zincirini kıran, araştırmacı, mudakkik insandır…

Düşüncenin felç, tefekkürün iptal edildiği, akletmenin tatile çıktığı, Azerin pazarına dönmüş bir ülkede, bir dünyada Muvahhid- Hakikat eri düşünce adamlarına ekmek-su- hava kadar ihtiyacımız var. Yani, kurulu değerler düzenini en sağlam gerçeklik ölçüleriyle devirecek, toplumu inanç ve düşünce sağlığına kavuşturacak bir düşün-ce adamı…

Ebedilik sıfatı yakıştırılmış her türlü faniliği kendi sınırına itecek, ezeliliğin ve ebediliğin ancak Allah’a mahsus olduğunu haykıracak bir düşünce adamı… İnkar ateşi içinde, hakikatin güllerini devşirecek bir adam…

Ortadoğu’da ve bütün İslam dünyasında bir varoluş kavgası hüküm sürmektedir. Oluştan varoluşa geçiş kav-gasında yer alan, öncü olan, Muvahhid er olan, düşünce, eylem bütünlüğünü ispat eden, yiğit adamdır, düşünce adamı… Adam gibi adamdır vesselam…

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.