Sosyal Medya

Gezi - Tarih - Mimari

Osmanlı’da 1914-15 yılına yönelik kehanetler

Matbu ve Türkçe olarak “El-Adl Matbaası’nda yıllık olarak basılan bu kitaplara ise insanlardaki gaybı bilme merakı ve gelecekte meydana gelecek olayları öğrenme arzusu nedeniyle talep ve rağbet oldukça fazlaydı.Kuzey Afrika’da Mısır, Fas, Cezayir ve Sudan, Hindistan, Türkistan, Yemen ile Suriye’nin bazı kısımlarında oldukça yaygınlaşmış ve rağbet görmüş konulardan biri de “Kum falı” idi. “Reml” denilen bu fal türü, önceleri birtakım nokta ve çizgilerin “kum” üzerine yapılmasıyla bakılırken daha sonraları yerini “kâğıt” ve “tahta”ya bıraktı. Cahiliye dönemi başta olmak üzere Araplar arasında yaygın bir fal çeşidi olan “Reml”, zamanla diğer kültürlere de geçti ve astronomi ile ilişkilendirildi.

Bu işi kurallar ile metodolojiye bağlayan ve bir meslek-geçim kaynağı haline getiren “Remlciler”, birçok eser kaleme aldılar. Ortaçağ’da ilim dalı olarak kabul edilen “Reml”in o dönemdeki en ünlü temsilcileri, XIII. yüzyılda yaşamış olan “Kuzey Afrikalı Ebu Abdullah Muhammed b. Osman Ez-Zenati” ile “Mısırlı Abdullah b. Mahfuf”tu.

Bu konuda eser yazma geleneği, Türkçede de dâhil olmak üzere XX. yüzyıl başlarına kadar sürdü. Kur’an-ı Kerim’de, gayba, geleceğe dair haber verme, kehanet ve fal şiddetle eleştirilerek yasaklanmış olmasına rağmen “Remlciler”, yaptıkları şeyi meşrulaştırmak adına son derece zayıf ve mesnedsiz bir şekilde bunu peygamberlere, hatta sıhhati tartışmalı sayılabilecek hadislere dayandırmaktan çekinmediler. Türkiye’deki birçok tarihi kütüphane ve koleksiyon arasında yazma “Reml” kitapları bulunduğu gibi son devirlerde matbu basımlar da yapıldı. Reml’e ilişkin kitaplar olduğu gibi bu sözde ilim ve “harflere verilen sayı değeri ile geleceğe, veya geçen hadiselere, ibarelerden tarih veya isme dair işaretler çıkarma ilmi denilen “Cifr” ile birlikte “kehanetlere”, “kesin gibi aktarılan tahminlere” yer verilen kitaplar da yazıldı.

Bunlardan biri de “Tavaliü’l-Müluk” adlı “Mahmudü’l-Alimü’l-Feleki” isimli bir müellif tarafından “Reml” ve “Cifr” kullanılarak yazılan küçük eserlerdi. İlki, Hicri 1326, Miladi 1908 yılında olmak üzere Arapça olarak çıkan ve Türkçeye tercüme edilmemiş ilk nüshalarda Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Meşrutiyet’in ilan ve Meclis-i Mebusan’ın toplanmaya davet edileceğini, II. Abdülhamid’in tahttan indirileceğini, İngiltere Kralı Edward’ın ölümünü, Yunan Kralı’nın katlini, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nın çıkacağını önceden haber verdiğini iddia eden “Mahmudü’l-Alimü’l-Feleki”, sonraki yıllarda da yazmayı ve olayların “Reml” ve “Cifr” ile kendi öngörüsü doğrultusunda gerçekleştiği iddiasını sürdürdü.

Matbu ve Türkçe olarak “El-Adl Matbaası’nda yıllık olarak basılan bu kitaplara ise insanlardaki gaybı bilme merakı ve gelecekte meydana gelecek olayları öğrenme arzusu nedeniyle talep ve rağbet oldukça fazlaydı. Nitekim bu durumun farkında olan müellif, “Reml falı” ve “Cifr hesabı” sonucunda: “İhbarat ve beyanatımızın peyderpey zuhur ve vukuu risalelerimizi mütalaaya rağbet eden ihvan-ı kiramın bize karşı rağbet ve teveccühlerini artırmış olduğundan bizde bu teveccüh ve rağbete karşı mümkün olduğu kadar onların tatmin-i zihin ve fikrine hizmeti vazifeden addeyleriz” diyerek kehanet ve iddialarını yazmayı sürdüreceğini açıklamaktaydı. Örneğin; Hicri 1333 Miladi 1914-1915 ‘e mahsus “Tavaliü’l-Müluk” eserinde: “1333 sene-i Hicriyyesi zarfında vuku bulacağı ilm-i reml ve cifrin tedkikat-ı amikasıyla tezahür eden ahval-i mühimme ber-vech-i atidir” denilen eserinde gerçekleşeceğini iddia ettiği bazı olaylar şöyle sıralanmaktaydı:

“Sene ibtidalarında biraz pahalılık olur ve zahire nedret peyda eder ise de bu sene memalik-i Osmaniye ve İslamiyye’de feyz ve bereket fazlaca olacağından ve diğer bereketli havaliden epeyce mal geleceğinden biraz sonra fiyatlar düşer ve havaic-i zaruriye ucuz olur.”

“Bu sene memalik-i şimalde kış ziyadece icra-yı ahkam eder ise de memalik-i Osmaniye’de mutedil olur fakat çabucak geçer. Bilakis Arabistan taraflarında epeyce soğuk veya kış olur.”

“Alem-i İslam ve bilhassa memalik-i Osmaniye’de başlayan teyakkuz ve intibah bu sene gereği gibi tezayid edecek, dostu düşmandan tefrik ile beraber ilkaat-ı fasideye kulak asılmayacağından şeref-i devleti nakısedar edecek bir hal vuku bulmayacakdır.”

“Osmanlı Kabinesi muvafık-ı bi’l-hayr ve mabeyndir. Bu sene azası arasında bazı tebdil vuku bulur ise de yine aynı esasa mebni kabine tetevvüc-ü hizmette devam eder.”

“Avrupa’da kırk mehafile bazı ekabire suikat eder. Birkaç kişi katl edilir.”

“Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere aralarında 1915 sene-i miladiyesinden evvel harb nihayet bulub sulh takarur etmez. O sene zarfında müsalaha olunur.”

“Ekabir-i Osmaniye’den iki kişinin irtihal-i dar-ı beka edeceği ve bunlardan bilhassa birine bütün alem-i İslam’ın müteessif olacağı görünüyor.”

“Bu sene Avrupa’da bir kral vefat edecektir.”

“Çin’de büyük karışıklık ve iğtişaş zuhur eder oralarda İslam şeref bulur.”

“İtalya ve Senusi harbi devam eder. İslamların tamamen inkıyadı mümkün değildir. Netice ahali-i mahalliyenin galabesiyle hâsıl olur.”

“Aksa-yı Şark ve Çin’de din-i İslam intişar eder milyonlarca halk İslam ile müşerref olur.”

“İspanya’da Cumhuriyet taraftarları hayli kavail-i badi olacaklardır. Bir hayli kan aktıktan sonra sükun ve asayiş iade olunur. Krala suikast vuku bulur.”

“İtalya’da üç defa zelzele olacak, biri mühimce hasarı intac edecektir.”

“Hindistan’da bu sene çok yangın olur, mühim ticarethanelerden bazısı iflas eder beyne’l- ahali fesad-ı ahlak artar.”

Kaynaklar: Mahmudü’l- Alimü’l-Feleki, Tükçe Tavaliü’l-Müluk” El-Adl Matbaası, 1333. Ebu’l-Muammer Fuad, Mükemmel Reml Kitabı, Sada-yı Millet Matbaası, 1333.İlyas Çelebi, “Remil” Dia. c. 34. 2007.

DÜNYA BÜLTENİ

 

Henüz yorum yapılmamış.

* İşaretli tüm alanları doldurunuz.